Årsmöte 10 april, 2019

Välkommen på årsmöte 2019!

10 April kl.19:00-20.00

Plats: meddelas när du anmäler dig. 

Kallelse skickas via mail till alla medlemmar. Du som är köande till bryggan är välkommen att delta men utan rösträtt.

Vi bjuder på enklare middag och du tar själv med vad du vill dricka!

Anmälan till Tove.madsen @ seglaut.se senast 8 april.

Välkomna!

Styrelsen / Roger Lundgren, Patrik Hedengren, Björn Green, Stefan Grundström och Tove Madsen

----

Anmälan till tove.madsen (at) seglaut.se

Agenda

§ 18 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under mars månad skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Val av justeringsman.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
5. Fastställande av röstlängd.
6 Styrelsens redovisningshandlingar.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust.
11. Fastställande av avgifter.
12. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
13. Inkomna motioner.
14. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen fördelar  styrelseposterna sig sinsemellan.
15. Val av valberedning.
16. Val av ny revisor och revisorssuppleant.
17. Övriga ärenden.